Kompania WAWEL

Kompania Gaśnicza "WAWEL" została powołana do zwalczania pozarów w kompleksach lesnych. Wchodzi ona w skład Małopolskiej Brygady Odwodowej która stanowi Wojewódzki Odwód Operacyjny Komendanta Wojewódzkiego PSP w Krakowie. Zbudowana jest na bazie wydzielonych jednostek ochotniczej straży pożarnej Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, podległe Komendantowi Miejskiemu PSP w Krakowie. OSP Jerzmanowice wchodzi w skład Plutonu 1.
Kompania Gaśnicza WAWEL
Zasady dysponowania sił i środków MBO
Na podstawie Rozkazu Nr 61/10 z dnia 30 września 2010 r.:

1. Decyzję o alarmowaniu sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej (MBO) podejmuje Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, Dowódca Małopolskiej Brygady Odwodowej lub osoba działająca w ich imieniu.

2. Dyspozycje o zaalarmowaniu sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej zgodną z załączonym wzorem, Wojewódzkie Stanowisko Koordynacji Ratownictwa w Krakowie przekazuje do Powiatowych/Miejskich Stanowisk Kierowania województwa małopolskiego.

3. W dyspozycji o zadysponowaniu sił i środków MBO należy określić:
1) rodzaj dysponowanych sił i środków,
2) cel zadysponowania,
3) czas i miejsce koncentracji sił i środków,

4. W razie zaisntnienia ważnych przyczyn, w celu skrócenia czasu alarmowania dopuszcza się alarmowanie sił i środków Małopolskiej Brygady Odwodowej drogą radiową lub telefonicznie. Alarmowanie każdorazowo, w czasie do 1 godziny, należy potwierdzić pisemnie wg zasad określonych w pkt. 2.

5. Dyżurny Operacyjny WSKR Kraków powiadamia Dowódcę i Zastępcę Dowódcy brygady o zadysponowaniu sił i środków MBO.

6. Dysponując pododdziały MBO, które posiadają, różne warianty, należy określić ich warianty.

7. Służba dyżurna WSKR Kraków po otrzymaniu zapotrzebowania na określone siły i środki brygady winna:
1) powiadomić osobę pełniącą dyżur kierownictwa komendy,
2) powiadomić osobę pełniącą dyżur Szefa Sztabu,
3) uruchomić system alarmowania sił i środków oraz osób funkcyjnych,
4) utrzymać stałą łączność z zadysponowanymi siłami i środkami,
5) przeprowadzić analizę zabezpieczenia operacyjnego województwa,
6) prowadzić nadzór nad podmianą sprzętu włączonego do brygady, w przypadku jego niesprawności oraz nad przywróceniem gotowości operacyjnej jednostek, z których zadysponowano siły i środki,
7) dokumentować wykonywane czynności.

8. Służby dyżurne PSK/MSK po otrzymaniu decyzji o potrzebie zaalarmowania określonych sił i środków powinny:
1) powiadomić Komendanta Powiatowego PSP,
2) uruchomić system alarmowania sił i środków w określonym przez WSKR zakresie,
3) w przypadku braku możliwości zadysponowania sprzętu włączonego do składu MBO dokonać jego podmiany na sprzęt o zbliżonych parametrach techniczno-operacyjnych,
4) przeprowadzić analizę zabezpieczenia operacyjnego powiatu,
5) podjąć działania zmierzające do przywrócenia gotowości operacyjnej jednostek, z których zadysponowano siły i środki,
6) informować na bieżąco WSKR o przebiegu alarmowania i osiąganiu rejonów koncentracji,
7) dokumentować wykonywane czynności.

9. Służby dyżurne PA po otrzymaniu dyspozycji o alarmowaniu sił i środków powinny:
1) powiadomić Dowódcę JRG lub jego Zastępcę,
2) przystąpić do alarmowania sił i środków w określonym przez PSK/MSK w zakresie,
3) w przypadku braku możliwości zadysponowania sprzętu włączonego do składu MBO wspólnie z PSK/MSK dokonać jego podmiany na sprzęt o zbliżonych parametrach techniczno-operacyjnych,
4) poinformować zaalarmowane siły i środki o wyjeździe do działań w ramach w ramach MBO,
5) skierować zaalarmowane siły i środki do wyznaczonych rejonów koncentracji i utrzymywać z nimi stałą łączność,
6) na bieżąco informować PSK/MSK o przebiegu alarmowania i osiągnięciu rejonu koncentracji,
7) wspólne z PSK/MSK ustalić sposób zabezpieczenia operacyjnego podległego terenu,
8) dokumentować wykonane czynności.

10. Zapotrzebowanie na użycie sił i środków odwodu operacyjnego.
1) właściwe Stanowisko Kierowania w przypadku konieczności użycia na terenie powiatu/województwa sił i środków odwodu operacyjnego wnioskuje do stanowiska nadrzędnego o ich użycie zgodnie z załączonym wzorem,
2) w razie zaistnienia ważnych przyczyn, w celu skrócenia czasu alarmowania dopuszcza się alarmowanie sił i środków w ramach odwodów operacyjnych drogą radiową lub telefonicznie. Wniosek każdorazowo, w jak najkrótszym czasie należy potwierdzić pisemnie wg zasad określonych w pkt 9, pkt 1.