Obszar działań

Obszar działań OSP Jerzmanowice

OSP Jerzmanowice swoim zasięgiem obejmuje przede wszystkim obszar gminy Jerzmanowice-Przeginia w powiecie krakowskim, województwie małopolskim. Strażacy czuwają nad bezpieczeństwem przeszło 11 000 mieszkańców oraz licznie przebywających na tym obszarze turystów.

Obszar działań obejmuje system dróg o znaczeniu krajowym, powiatowym i lokalnym. Istotnym szlakiem komunikacyjnym z punktu widzenia możliwości wystąpienia zagrożeń jest droga krajowa nr 94 Kraków – Olkusz oraz powiatowa K2129 Jerzmanowice – Krzeszowice – szczególnie w przypadku katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych (TSP) jak i z uwagi na duże natężenie ruchu – liczne wypadki komunikacyjne. Na obszarze działania Jednostki OSP Jerzmanowice zlokalizowane są również dwie stacje benzynowe i mniejsze zakłady wykorzystujące w produkcji materiały i substancje szczególnie chemicznie niebezpieczne. W przypadku awarii lub pożaru instalacji technologicznych i magazynów z substancjami ropopochodnymi mamy do czynienia z realnym zagrożeniem dla środowiska. Znacząca część obszaru, na którym działa jednostka OSP Jerzmanowice to obszary prawnie chronione tj. Ojcowski Park Narodowy, Parki Krajobrazowe Dolinki Krakowskie, Natura 2000, rezerwaty. Dodatkowo liczne tereny, to tereny rolnicze – nieużytkowane, porośnięte trawami, jak także tereny atrakcyjnie turystyczne. Tereny rolne nieużytkowane, tereny chronione w układzie z terenami zurbanizowanymi oraz wysokim ruchem turystycznym potęgują możliwość zaistnienia sytuacji niebezpiecznych zarówno dla środowiska jak i ludności, co ma odzwierciedlenie w ilości podejmowanych interwencji przez jednostkę OSP Jerzmanowice.

Jednostka OSP w Jerzmanowicach, działa od 1922 roku, a od 1997 roku na stałe w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Wchodzi również w skład Małopolskiej Brygady Odwodowej – Kompania Gaśnicza „WAWEL”.