foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Nowe władze OSP wybrane w dniu 6 lutego 2016

Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego, które odbyło się w Naszej OSP w dniu 6 lutego 2016 roku udzielono absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrano nowe władze.

Walne Zebranie otworzył Prezes OSP - Tadeusz Karcz. Na wstępie uczczono minutą ciszy zmarłych strażaków oraz powitano przybyłych gości. W imieniu Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie przybył mł. bryg. mgr inż. Zbigniew Głąb - Z-ca Dowódcy JRG5, obecni byli także: Prezes ZOG ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druh Adam Piaśnik - Wójt Gminy, po. Komendanta Gminnego ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druh Jerzy Szumera, Przewodniczący Rady Powiatu Krakowskiego druh Tadeusz Nabagło - Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, Przewodniczący Rady Gminy Jerzmanowice-Przeginia druh Robert Bąbka, Radni Rady Gminy z miejscowości Jerzmanowice Maria Adamczyk, Stanisława Gzyl i Grzegorz Seweryn, Sołtys Sołectwa Jerzmanowice - Stanisław Szlachta, Przewodnicząca KGW Jerzmanowice Maria Szlachetka, delegaci z ZOG ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druhowie Sławomir Roś i Grzegorz Kania z OSP Przeginia oraz Sekretarz ZOG ZOSP RP w Jerzmanowicach-Przegini druhna Sylwia Kozera i pracownik Urzędu Gminy w Jerzmanowicach Aneta Piera. Prezes OSP - Tadeusz Karcz odczytał także listy od Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Stanisława Nowaka, Prezes Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych Marii Cieślik oraz Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie Małgorzaty Mrugała, którzy z różnych przyczyn nie byli w stanie przybyć osobiście.

Na prowadzącego wybrano druha Roberta Szlachta, który sprawnie przeprowadził zebranych przez wszystkie punkty porządku obrad. Przed przystąpieniem do sprawozdań, Naczelnik OSP - kpt. Paweł Polak podpisał Rozkaz i tym samym, korzystając z przywileju naczelnika nadał stopnie Starszego strażaka najbardziej zasłużonym - aktywnym członkom OSP w roku sprawozdawczym, a mianowicie: Mateuszowi Herian, Dawidowi Kozera i Damianowi Pogan. Następnie przedstawiono sprawozdania z działalności, finansowe i z pracy komisji rewizyjnej oraz plany działalności i finansowe na rok bieżący. Dyskusja nad przedstawionym materiałem ograniczyła się do podziękowań, które na ręce ustępującego Zarządu złożył druh Tadeusz Nabagło - Dyrektor Zespołu Szkół w Jerzmanowicach, z którym OSP współpracuje od lat. Sprawozdania i plany zostały zatwierdzone jednogłośnie, tym samym podczas kolejnego głosowania, udzielono jednomyślnie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Kolejnym punktem obrad były wybory nowych władz. W głosowaniu, jednomyślnie został wybrany nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w następujących składach:

ZARZĄD

 • Prezes - Tadeusz Karcz
 • Wiceprezes - Jerzy Szumera
 • Naczelnik - Paweł Polak
 • Z-ca Naczelnika - Henryk Tarcholik
 • Skarbnik - Robert Szlachta
 • Sekretarz - Jacek Tarcholik
 • Gospodarz - Mateusz Herian
 • Kronikarz - Izabela Jędrzejek
 • Członek - Konrad Kozyra

KOMISJA REWIZYJNA

 • Przewodniczący - Piotr Tarnawski
 • Sekretarz - Mariusz Muzyk
 • Członek - Adam Pogan

Wybrano również przedstawicieli OSP Jerzmanowice na zjazd gminny: Tadeusz Karcz, Jerzy Szumera, Paweł Polak oraz delegatów OSP Jerzmanowice na zjazd gminny: Dawid Kozera, Damian Pogan i Bartłomiej Żurowski.

Na zakończenie w wolnych wnioskach pracownik Urzędu Gminy przedstawiła podsumowanie zabezpieczenia gotowości bojowej OSP Jerzmanowice w roku 2015 ze strony samorządu. Wójt Gminy podziękował za dotychczasową współpracę oraz odniósł się do planów na rok bieżący, a w szczególności do wydarzenia jakim są Światowe Dni Młodzieży i związane z tym zadania. Głos zabrali również m.in. przedstawiciel KM PSP w Krakowie, Przewodniczący Rady Gminy, Radni z Jerzmanowic, Sołtys sołectwa Jerzmanowice. Podejmując uchwały organizacyjną i wyborczą, porządek obrad został wyczerpany, a prowadzący zamknął zebranie.

 

145latkmpspkrakow