foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998/112 lub 123895513

Przetargi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OSPJERZ/1/2018/ZP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach
ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
NIP: 9442006228, REGON: 350935372, KRS 0000186940

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1, 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą ponieważ przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający podał w dniu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, jednak postanowił zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Numer oferty Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 Kryterium 4 Kryterium 5 Kryterium 6 SUMA
1 50 5 10 10 10 5 90

Kryterium 1 – Cena, Kryterium 2 – Wydajność autopompy, Kryterium 3 – Zawieszenie osi tylnej, Kryterium 4 – Zawieszenie kabiny, Kryterium 5 – Pojemność zbiornika, Kryterium 6 – Gwarancja na zabudowę pożarniczą.

Umowa z Wykonawcą, dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy.

Zatwierdzam
Prezes OSP Jerzmanowice
(-) Tadeusz Karcz

Załączniki:
Pobierz plik (wynik.jpeg)Zawiadomienie672 kB

Informacja z otwarcia ofert OSPJERZ/1/2018/ZP

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
zamieszczana zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.)
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach”

ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach
ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
NIP: 9442006228, REGON: 350935372, KRS 0000186940

Zamawiający informuje, iż na przedmiotowe zamówienie zamierza przeznaczyć kwotę 800 000,00 złotych (słownie: osiemset tysięcy złotych 00/100).

Zamawiający informuje, iż o godz. 17:30, 24 września 2018 roku w siedzibie Zamawiającego nastąpiło otwarcie ofert, które wpłynęły w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej”. W wyznaczonym terminie wpłynęła 1 oferta:

Lp.

Numer oferty, nazwa i adres wykonawcy

Informacje z art. 86 ust. 5 pkt 1-3
1

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270
25-116 Kielce

Cena: 801 960,00 złotych (brutto)
Termin wykonania: 6 grudnia 2018 r.
Okres gwarancji:
- na podwozie pojazdu: 24 miesiące
-na zabudowę pożarniczą: 36 miesięcy
-na dodatkowe wyposażenie: zgodnie z gwarancją producentów: 24 miesiące
Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy

Zatwierdzam
Prezes OSP Jerzmanowice
(-) Tadeusz Karcz

Załączniki:
Pobierz plik (Informacja.jpeg)Pełna treść informacji630 kB

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OSPJERZ/1/2018/ZP
- dostawa -

„Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego
o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach”

Ogłoszenie nr z BZP: 617611-N-2018 z dnia 2018-09-14 r.

Pliki do pobrania w załącznikach:
1. SIWZ (pdf)
- Załącznik Nr 1 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (docx)
- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Formularz oferty (docx)
- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy (docx)
- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (docx)
- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z podstępowania (docx)
- Załącznik Nr 6 do SIWZ – Grupa kapitałowa (docx)
- Załącznik Nr 7 do SIWZ – Wykaz dostaw (docx)
2. Ogłoszenie z BZP (pdf)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.09.2018 godzina 17:00
miejsce: Zespół Szkół w Jerzmanowicach (Sekretariat), ul. Szkolna 2, 32-048 Jerzmanowice w godzinach pracy tj. 8:00-15:00 (w ostatnim dniu składania ofert tj. 24 września 2018 roku do godz. 17:00) po uprzednim kontakcie telefonicznym: Robert Szlachta tel. 609 992 443

Termin otwarcia wniosków lub ofert: 24.09.2018 godzina: 17:30
miejsce: Siedziba Zamawiającego - Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach, ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice

145latkmpspkrakow