foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty OSPJERZ/1/2018/ZP

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAMAWIAJĄCY
Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach
ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
NIP: 9442006228, REGON: 350935372, KRS 0000186940

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1, 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego, fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego o napędzie terenowym 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe MOTO-TRUCK Leszek Chmiel
ul. ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta spełnia wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co do treści, a Wykonawca spełnił warunki udziału w niniejszym postępowaniu. Oferta została uznana za najkorzystniejszą ponieważ przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego. Cena oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający podał w dniu otwarcia ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, jednak postanowił zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Numer oferty Kryterium 1 Kryterium 2 Kryterium 3 Kryterium 4 Kryterium 5 Kryterium 6 SUMA
1 50 5 10 10 10 5 90

Kryterium 1 – Cena, Kryterium 2 – Wydajność autopompy, Kryterium 3 – Zawieszenie osi tylnej, Kryterium 4 – Zawieszenie kabiny, Kryterium 5 – Pojemność zbiornika, Kryterium 6 – Gwarancja na zabudowę pożarniczą.

Umowa z Wykonawcą, dotycząca realizacji przedmiotowego zamówienia, zostanie zawarta zgodnie z art. 94 ustawy.

Zatwierdzam
Prezes OSP Jerzmanowice
(-) Tadeusz Karcz

Załączniki:
Pobierz plik (wynik.jpeg)Zawiadomienie672 kB

145latkmpspkrakow