RODO

RODO
Informujemy, że od 25 maja 2018 ma zastosowanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO).
 1. Na podstawie art. 13 ust. 1 RODO, informujemy, że:
 • Administratorem Pana(i) danych jest Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach z siedzibą w Jerzmanowicach, ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice, NIP: 9442006228, reprezentowane przez Zarząd.
 • z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprz adres e-mail biuro@ospjerzmanowice.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice.
 1. Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, należy kontaktować się bezpośrednio z Prezesem Zarządu za pośrednictwem danych kontaktowych o których mowa wyżej.
 2. Podstawą do przetwarzania Pana(i) danych osobowych jest:
 • udzielona przez Pana(ią) dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),
 • prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 • organizowanie i przeprowadzanie akcji pomocowych, szkoleń, zawodów, prelekcji oraz innych akcji promocyjnych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO),
 • niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/ obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
 1. Zebrane dane osobowe na podstawach, o których mowa w pkt. 3 będą przetwarzane przez Administratora danych w celu realizacji zadań wynikających ze Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach,
 2. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego, obsłudze kadrowo-płacowej.
 3. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia 2016/679, będą przetwarzane przez okres realizacji zadań jednak nie ktrócej niż 5 lat od zakończenia zadania. Okres przechowywania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych będzie niezbędne do dochodzenia roszczeń lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto, okres przechowywania danych może zostać przedłużony na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji. Dane osobowe przetwarzane w celu prowadzenia kampanii informacyjnych za pośrednictwem e-mail, będą przechowywane przez okres obowiązywania zgody. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.
 4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
 • prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne
 • prawo żądania od Administratora usunięcia danych
 • prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego
 • prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).