Statut OSP Jerzmanowice

Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach zwana dalej OSP.
§ 2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku – prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, a także niniejszego statutu.
§ 3. Siedzibą OSP jest miejscowość Jerzmanowice, ul. Rajska 3.
§ 4. Terenem działania OSP jest miejscowość (zakład pracy) będąca jej siedzibą oraz miejscowości położone w rejonie pomocy wzajemnej.
§ 5. Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach posiada osobowość prawną.
§ 6. Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 7. Ochotnicza Staż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła, mundurów, dystynkcji, odznak i flagi organizacyjnych według wzorów określonych w odrębnych przepisach.
§ 8. Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II
CEL I SPOSOBY ICH REALIZACJI
§ 9. Celem Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami,
2) branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń,
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
4) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
5) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
6) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
7) popularyzowanie idei związanych z promocją ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz prowadzenie edukacji związanej z ekologią, ochroną środowiska i zrównoważonym rozwojem.
§ 10. Zadania i cele wymienione w §9 Ochotnicza Straż Pożarna realizuje przez:
1) organizowanie zespołów do prowadzenia kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej w miejscowości własnej i pomocy wzajemnej,
2) organizowanie spośród swoich członków pododdziałów pożarniczych,
3) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony przeciwpożarowej,
4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych,
6) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej,
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę fizyczną,
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,
9) opracowywanie i realizację przedsięwzięć w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju, w tym prowadzenie wszelkich działań na rzecz popularyzacji rozwiązań Unii Europejskiej dotyczących ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
10) współpracę i współdziałanie z instytucjami państwowymi, samorządowymi, placówkami oświatowymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi krajowymi i zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi działającymi w zakresie ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11. Członkowie OSP mogą być osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawione praw publicznych, małoletni za zgodą przedstawicieli ustawowych i osoby prawne z wyjątkiem osób wymienionych w art. 44 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 wraz z późniejszymi zmianami).
§ 12. Przyjęcie w poczet członków następuje na podstawie uchwały zarządu OSP po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
§ 13. Członkowie OSP dzielą się na:
1) członków czynnych,
2) członków młodzieżowych drużyn pożarniczych,
3) wspierających,
4) honorowych.
§ 14. Członkiem czynnym może być osoba, która aktywnie uczestniczy w wykonaniu postanowień statutu, opłaca składkę członkowską i złożyła przyrzeczenie następującej treści: "W pełni świadom obowiązków strażaka - ochotnika uroczyście przyrzekam czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej, dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia".
§ 15. 1. Członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej może zostać osoba, która ukończyła 12 lat, uzyskała zgodę opiekunów ustawowych i złożyła przyrzeczenie.
2. Członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych w wieku 16-18 lat mogą być wybierani do władz OSP.
3. Młodzieżowe drużyny pożarnicze mogą być środowiskowe oraz tworzone w szkołach i placówkach wychowawczych oraz miejscu zamieszkania.
4. Zasady organizacji MDP określa regulamin organizacyjny MDP zatwierdzony przez Zarząd Główny Związku.
§ 16. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna współdziałająca w rozwoju OSP, wspomagająca finansowo bądź w innej formie jej działalność. Członek wspierający - osoba fizyczna, a w przypadku osoby prawnej jej przedstawiciel ma prawo:
1) uczestniczyć w walnym zebraniu członków OSP i być wybieranym do władz OSP,
2) korzystać z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP.
§ 17. Członkiem honorowym może zostać członek OSP szczególnie zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje walne zebranie. Członkowie honorowi nie opłacają składek członkowskich.
§ 18. Członkowie czynni i honorowi mają prawo:
1) wybierać i być wybierani do władz OSP,
2) uczestniczyć w walnym zebraniu z prawem głosu,
3) wysuwania postulatów i wniosków wobec władz OSP.
4) korzystania z urządzeń i sprzętu będącego własnością OSP,
5) używać munduru i odznak.
§ 19. Do obowiązków członka czynnego należy:
1) aktywnie uczestniczyć w działalności OSP,
2) przestrzegać postanowień niniejszego statutu jak też regulaminów i uchwał władz OSP,
3) podnosić poziom wiedzy pożarniczej poprzez udział w szkoleniu fachowym,
4) dbać o mienie OSP,
5) regularnie opłacać składki członkowskie.
§ 20. Zarząd OSP spośród członków czynnych tworzy się jednostkę operacyjno-techniczną.
§ 21. Członkostwo ustaje na skutek:
1) dobrowolnego wystąpienia z OSP,
2) wykluczenia przez władze OSP z powodu prowadzenia działalności sprzecznej z postanowieniami niniejszego statutu,
3) skreślenia z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłata składek członkowskich za okres przekraczający 1 rok,
4) likwidacji OSP,
5) śmierci,
6) likwidacji osoby prawnej będącej członkiem wspierającym.
§ 22. Wykluczenie następuje na podstawie uchwały zarządu OSP. Od uchwały przysługuje prawo wniesienia odwołania do walnego zebrania w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o wykluczeniu. Do czasu rozpatrzenia odwołania osoba ta nie korzysta z praw oraz nie wykonuje obowiązków określonych w § 18 i 19 niniejszego statutu.
§ 23. W przypadkach szczególnych wykluczenie może nastąpić na mocy uchwały zarządu OSP zatwierdzonej przez walne zebranie.
§ 24. Osoba skreślona z listy członków zobowiązana jest zwrócić powierzone jej przedmioty i umundurowania będące w dyspozycji OSP.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA OSP
§ 25. Władzami OSP są:
1) Walne Zebranie Członków OSP,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
A. WALNE ZEBRANIE
§ 26. Walne zebranie jest najwyższą władzą OSP. Walne zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne. Walne zebranie wybiera spośród siebie od 5-9 członków zarządu, 3 członków komisji rewizyjnej oraz delegatów na zjazd gminny. W składzie większość muszą stanowić osoby, o pełnej zdolności do czynności prawnych.
§ 27. Do kompetencji walnego zebrania należy:
1) podejmowanie uchwał o zmianach i rozwiązaniach OSP,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu i komisji rewizyjnej z ich działalności,
3) uchwalanie rocznego planu działalności i budżetu OSP,
4) ustalanie wysokości składki członkowskiej oraz podejmowanie decyzji o jej zmianie,
5) podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium dla ustępującego zarządu na wniosek komisji rewizyjnej,
6) rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków OSP,
7) podjęcie uchwały o wystąpieniu ze Związku OSP RP,
8) podejmowanie uchwał w sprawach nabycia i zdobycia nieruchomości oraz ich obciążeniu, a także o nabyciu i zdobyciu środków trwałych,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zapisów i darowizn,
10) wybieranie i delegowanie członka OSP w skład władz Związku OSP RP.
§ 28. Przebieg walnego zebrania oraz podjęcie na nim uchwały wpisuje się do księgi protokołów.
§ 29. Zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest raz na 5 lat, a sprawozdawcze raz na rok.
§ 30. Zwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd, który zawiadamia członków o terminie, miejscu i porządku obrad co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
§ 31. Nadzwyczajne walne zebranie zwoływane jest przez zarząd OSP:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie komisji rewizyjnej OSP,
3) na żądanie 1/2 liczby członów OSP,
4) na żądanie Związku OSP Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 32. Nadzwyczajne walne zebranie OSP zwoływane jest przez zarząd w terminie 21 dni od dnia podjęcia uchwały lub otrzymania żądania.
§ 33. Do ważności uchwał walnego zebrania konieczna jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków czynnych. Uchwały walnego zebrania zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania. Uchwały w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości oraz zmiany statutu i rozwiązania OSP są podejmowanie większością 2/3 ogólnej liczby głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 34. W razie nie odbycia się walnego zebrania w pierwszym terminie z powodu braku wymaganej liczby członków, zarząd jest zobowiązany przed upływem 14 dni zwołać ponownie walne zebranie według tego samego porządku obrad. Walne zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwały bez względu na liczbę obecnych członków, z wyjątkiem uchwał w sprawach nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania OSP i zmian w statucie.
§ 35. Wybory do władz OSP odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym.
B. ZARZĄD
§ 36. 1. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, naczelnika straży, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika a także może wybrać gospodarza, kronikarza i zastępcę naczelnika straży. Naczelnik straży sprawuje funkcję wiceprezesa.
2. Zarząd może dokooptować do swojego składu nowych członków na miejsce ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 ustalonego składu.
§ 37. Do zadań zarządu należy:
1) reprezentowanie interesów OSP,
2) realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
3) zwoływanie walnego zebrania,
4) niezwłocznie zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
5) informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
6) udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
7) opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
8) zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
9) przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
10) przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
11) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
12) dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
13) rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
14) wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
§ 38. Prezes zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu.
§ 39. Posiedzenia zarządu odbywają się według potrzeb co najmniej jednak raz w kwartale i są zwoływane przez prezesa. Na posiedzenia zarządu należy zapraszać przewodniczącego komisji rewizyjnej OSP.
§ 40. Do ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków zarządu. Uchwały zarządu są podejmowane zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
§ 41. Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.
§ 42. Naczelnik straży kieruje jednostką operacyjno-techniczną jednoosobowo w formie rozkazów i poleceń. Do naczelnika straży należy:
1) wnioskowanie do zarządu OSP o wyznaczenie członków OSP do wykonania zadań operacyjno-technicznych,
2) organizowanie i prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP, drużyn młodzieżowych i kobiecych OSP,
3) czuwanie nad przestrzeganiem dyscypliny organizacyjnej przez członków OSP,
4) kierowanie przeciwpożarową działalnością zapobiegawczą,
5) kierowanie OSP w przeprowadzanych akcjach ratowniczo-gaśniczych,
6) dysponowanie sprzętem i urządzeniami pożarniczymi OSP oraz nadzorowanie ich prawidłowej eksploatacji i konserwacji,
7) opracowywanie opinii i wniosków w sprawie stanu ochrony p.poż. miejscowości oraz wyposażenia OSP w sprzęt techniczny i inne środki.
§ 43. Za wzorowe wykonanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące wyróżnienia:
1) pochwałę ustną,
2) pochwałę w rozkazie naczelnika straży,
3) wystąpienie do zarządu OSP o przyznanie nagrody,
4) sporządzenie wniosku o nadanie odznaczenia lub odznaki.
§ 44. Za niewłaściwe wykonywanie zadań operacyjno-technicznych przez członków OSP naczelnik straży może stosować następujące środki dyscyplinarne:
1) upomnienie ustne,
2) nagana w rozkazie naczelnika straży,
3) wystąpienie do zarządu o wykluczenie członka OSP.
C. KOMISJA REWIZYJNA
§ 45. 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym OSP i do jej zadań należy:
1) przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
2) składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
3) przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
4) wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
§ 46. Komisja rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego.
§ 47. Członkowie komisji rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
§ 48. Komisja rewizyjna może dokonać zmian w swoim składzie w liczbie nieprzekraczającej 1/3 ustalonego składu. Zmiany te muszą być zatwierdzone na najbliższym walnym zebraniu.

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZE OSP
§ 49. Majątek i fundusze OSP powstają z:
1) składek członkowskich,
2) dotacji, darowizn, spadków i zapisów,
3) dochodów z majątku i imprez,
4) ofiarności publicznej,
5) wpływów z działalności gospodarczej.
§ 50. OSP może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej i uzyskane fundusze OSP służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków OSP.

ROZDZIAŁ VI
ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE OSP
§ 51. Zmianę statutu i rozwiązanie OSP uchwala walne zebranie OSP większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 52. Wniosek o rozwiązanie OSP względnie zmianę statutu może składać zarząd OSP z własnej inicjatywy lub na zgłoszone mu żądanie co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
§ 53. Zawiadomienie członków OSP o terminie walnego zebrania, na którym ma być rozpatrywany wniosek w sprawie rozwiązania OSP powinno być doręczone wraz z porządkiem obrad co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
§ 54. W razie rozwiązania OSP walne zebranie wyznacza komisje likwidacyjną w składzie 3 osób. W przypadku niemożliwości zwołania walnego zebrania komisję likwidacyjną ustala organ rejestrowy.
§ 55. Pozostały po rozwiązaniu majątek, stanowiący własność OSP przechodzi na własność Związku OSP RP. Natomiast sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe będące własnością komunalną przechodzą do dyspozycji samorządu terytorialnego.