Zarząd i Komisja Rewizyjna

Zarząd OSP Jerzmanowice

Zadania Zarządu
Do zadań zarządu należy przede wszystkim reprezentowanie interesów OSP i realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania. To zarząd zwołuje walne zebranie – sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze zgodnie ze statutem, a nadzwyczajne w razie potrzeby, co również opisuje statut. 

Zgodnie § 37 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach, do zadań zarządu należy:
 1. reprezentowanie interesów OSP,
 2. realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania,
 3. zwoływanie walnego zebrania,
 4. niezwłocznie zawiadomienie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o zmianie statutu,
 5. informowanie sądu rejestrowego i organu nadzorującego o swoim składzie, o miejscu zamieszkania członków, także o adresie siedziby OSP najpóźniej w ciągu miesiąca od momentu wyboru lub wprowadzenia zmian.
 6. udzielanie wyjaśnień organowi nadzorującemu oraz udostępnianie do przejrzenia w lokalu OSP dokumentów związanych z jej działalnością,
 7. opracowywanie projektów rocznego planu działalności i budżetu OSP oraz składanie sprawozdań z ich wykonania walnemu zebraniu,
 8. zaciąganie w imieniu OSP zobowiązań finansowych,
 9. przyjmowanie i skreślanie z listy członków OSP,
 10. przyznawanie wyróżniającym się członkom dyplomów i nagród oraz występowanie z wnioskami o przyznanie odznaczeń i odznak,
 11. organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn OSP, zespołów kulturalno-oświatowych i sportowych,
 12. dokonywanie ocen realizacji przez poszczególnych członków OSP powierzonych im zadań,
 13. rozstrzyganie sporów między członkami, wynikających z ich przynależności do OSP,
 14. wykonywanie innych zadań wynikających z postanowień statutu, a nie przypisanych kompetencjom walnego zebrania.
Image

Prezes, Tadeusz Karcz

Image

Wiceprezes-Naczelnik, Paweł Polak

Image

Zastępca Naczelnika, Damian Pogan

Image

Sekretarz, Izabela Jędrzejek

Image

Skarbnik, Robert Szlachta

Image

Gospodarz, Konrad Kozyra

Image

Członek Zarządu, Michał Piwowarczyk

Komisja Rewizyjna

Zadania Komisji Rewizyjnej
Organem kontroli wewnętrznej OSP jest komisja rewizyjna. Jej zadania opisane są w obowiązującym statucie. Komisja jest wybierana na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym i wybiera spośród siebie przewodniczącego, który ją później reprezentuje. 

Zgodnie § 45 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jerzmanowicach, do zadań komisji rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie, co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności statutowej OSP, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich,
 2. składanie na walnym zebraniu sprawozdania z przeprowadzonych kontroli wraz z oceną działalności OSP,
 3. przedstawianie zarządowi uwag i wniosków dotyczących jego działalności,
 4. wnioskowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi.
Image

Przewodniczący, Józef Grzyb

Image

Członek, Bartłomiej Żurowski

Image

Członek, Kowalczyk Kamil