foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
foto1
-
biuro@ospjerzmanowice.pl
998 lub 112

Ogłoszenie - Zapytanie ofertowe

Aktualizacja dn. 18.06.2019 r.

Informujemy, że w wyznaczonym terminie wpłynęły dwie ważne oferty. Najkorzystniejszą ofertę złożył przedsiębiorca „SOLA-BRUK” Trzaska Sławomir z którym zostanie podpisana umowa na realizację zadania.


Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach, w związku z realizacją projektu pn. Budowa ogólnodostępnego obiektu małej infrastruktury turystycznej przy Remizie OSP Jerzmanowice realizowanego w ramach umowy nr 9/JK/04/2019-3/13/2018/G z dnia 9 kwietnia 2019 roku planuje wykonanie prac brukarskich przy Remizie OSP Jerzmanowice według poniższej specyfikacji.

W związku z powyższym zapraszamy Państwa do złożenia swojej oferty na wykonanie przedmiotowego zapytania.

Zamawiający:
Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach
ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice
NIP 9442006228 REGON 350935372
tel. 12 38 95 513

Specyfikacja zamówienia:
1) Położenie ok. 50 m2 kostki brukowej wraz z utwardzeniem
2) Wymiana 8 mb krawężnika na nowy.

Oferta musi zawierać:
1) dane identyfikujące oferenta (nazwę i adres),
2) wartość oferty netto, stawkę % i wartość podatku VAT, wartość oferty brutto.
3) termin realizacji zadania liczony od daty złożenia zamówienia
4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym, który jest załącznikiem do Zapytania ofertowego.

Kryterium oceny ofert:
Cena oferty brutto: 100%. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która będzie miała najniższą cenę brutto.

Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów, jednocześnie dokona zamówienia realizacji przedmiotu zapytania ofertowego najkorzystniejszemu oferentowi.

Uwagi Końcowe:
1) Zamawiający w toku oceny ofert może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert.
2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
3) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania o cenę w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2018, poz. 2164 z późn. zm.) w związku z czym przy wykonaniu niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
4) Ochrona danych osobowych:
a) Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Ochotnicza Straż w Jerzmanowicach z siedzibą w ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice,
b) dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w celach związanych z realizacją zamówienia objętego niniejszym zapytaniem oraz w celach związanych z realizacją projektu grantowego; dane osobowe będą udostępnione przedstawicielom LGD Jurajska Kraina z siedzibą w Skale ul. Szkolna 4 w celu kontroli prawidłowości przeprowadzenia postępowania w sprawie konkurencyjnego wyboru wykonawcy zadań objętych zestawieniem rzeczowo-finansowym ww. projektu,
c) każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia,
d) podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w postępowaniu
o wybór wykonawcy zamówienia.

145latkmpspkrakow