Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na "Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z modułem gaśniczym o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla jednostki OSP Jerzmanowice"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OSPJERZ/1/2020/ZP
- dostawa -

„Zakup lekkiego samochodu rozpoznawczego z modułem gaśniczym
o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony dla jednostki OSP Jerzmanowice

Ogłoszenie nr z BZP: 553338-N-2020 z dnia 2020-06-22 r.

Pliki do pobrania w załącznikach:
1. SIWZ (pdf)
- Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz oferty (docx)
- Załącznik Nr 2 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania (docx)
- Załącznik Nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i minimalne wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia (docx)
- Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie - grupa kapitałowa (docx)
- Załącznik Nr 5 do SIWZ – Projekt umowy (docx)
2. Ogłoszenie z BZP (docx)

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2020 godzina 16:00
miejsce: Henryk Tarcholik, ul. Szkolna 34, 32-048 Jerzmanowice w godzinach tj. 8:00-15:00 (w ostatnim dniu składania ofert tj. 30 czerwca 2020 roku do godz. 16:00) po uprzednim kontakcie telefonicznym: Henryk Tarcholik tel. 509 277 471

Termin otwarcia wniosków lub ofert: 30.06.2020 godzina: 17:00
miejsce: Siedziba Zamawiającego - Ochotnicza Straż Pożarna w Jerzmanowicach, ul. Rajska 3, 32-048 Jerzmanowice

______________________
25.06.2020 r.

Pytania i odpowiedzi z dn. 24.06.2020 r. (pdf)

______________________
30.06.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert (pdf)

______________________
07.07.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)