Organizacja Straży Pożarnej

DYSTYNKCJE OSP

 

ROZMIESZCZENIE ODZNACZEŃ NA MUNDURZE 

 

ZASADY PODLEGŁOŚCI 

W straży pożarnej obowiązuje zależność służbowa wobec przełożonych (oraz zasada starszeństwa). Przełożonym jest ten strażak, który na mocy otrzymanych uprawnień i wynikających z przepisów służbowych ma prawo rozkazywać innym strażakom, kieruje nimi podczas wykonywania odpowiednich zadań i jest odpowiedzialny za realizację tych zadań. Rozróżnia się przełożonych bezpośrednich i pośrednich. W jednostce złożonej z kilku sekcji dla strażaka bezpośrednim przełożonym będzie dowódca sekcji. Naczelnik będzie dla niego przełożonym pośrednim, zaś dla dowódcy sekcji przełożonym bezpośrednim. Przełożony pośredni, to przełożony przełożonego. Każdy rozkaz powinien być wydawany w zasadzie przez bezpośredniego przełożonego i ewentualnie przez bezpośredniego przełożonego zmieniony lub odwołany. W szczególnych przypadkach rozkaz może zmienić lub odwołać przełożony wyższy (pośredni). Powinien jednak niezwłocznie poinformować o swej decyzji przełożonego bezpośredniego. Zasada ta wiąże się z tzw. drogą służbową. Zgodnie z drogą służbową rozkazy i polecenia od najwyższych przełożonych do najniższych podwładnych powinny przechodzić przez wszystkich pośrednich przełożonych i odwrotnie. Droga służbowa wskazuje na hierarchię odnoszącą się'do dowodzenia akcjami ratowniczo-gaśniczymi.
Od dowódcy sekcji OSP dowodzenia przejmują wyżsi dowódcy według następującego porządku:

 • naczelnik ochotniczej straży pożarnej,
 • dowódca terenowej służby ratowniczej,
 • dowódca zakładowej służby ratowniczej,
 • dowódca zakładowej straży pożarnej,
 • dowódca gminnej zawodowej straży pożarnej,
 • dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej.

Kierowanie akcją mogą także przejąć:

 • komendant rejonowy PSP,
 • komendant wojewódzki PSP,
 • komendant główny PSP.

Kierownik akcji ratowniczej jest przełożonym wszystkich uczestniczących w akcji ratowników (strażaków). Niejednokrotnie zdarza się, że kilku członków OSP wykonuje jakieś czynności wymagające określonego kierownictwa, a między nimi nie ma stosunku podległości. W takich przypadkach na przełożonego (do wykonania konkretnego zadania) wyznacza się:

 • wyższego funkcją,
 • przy równorzędnych funkcjach, wyższego stopniem,
 • przy równorzędnych funkcjach i stopniach,
 • starszego wysługą lat w danym stopniu, zaś przy jednakowej wysłudze lat - starszego wiekiem.

Obok terminu przełożony w służbach mundurowych funkcjonuje termin starszy. Starszym jest członek OSP wyższy funkcją, nie będący jednak przełożonym uprawnionym do wydawania rozkazów. Dla strażaka z sekcji pierwszej starszym będzie np. dowódca sekcji drugiej. Stopnie i funkcje służbowe Pojęcia "starszy" i "młodszy" wiążą się ściśle ze stopniami i funkcjami służbowymi. 

 

UPRAWNIENIA KIERUJĄCEGO DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI

Jeśli znajdziesz się na miejscu zdarzenia (wypadku, pożaru), a nie ma służb ratowniczych, zgodnie z prawem, masz OBOWIĄZEK udzielenia natychmiastowej pomocy poszkodowanym. Jeśli nie ma na miejscu osoby zdecydowanej i kompetentnej, która z racji np. zajmowanego stanowiska "dowodzi" akcją, z chwilą przystąpienia do działania możesz przejąć kierowanie akcją. Z tą chwilą stajesz się KIERUJĄCYM DZIAŁANIAMI RATOWNICZYMI. Pamiętaj, że wszystkie decyzje i polecenia kierującego są NIEPODWAŻALNE i OSTATECZNE! a wszyscy bez wyjątku MAJĄ OBOWIĄZEK im się podporządkować! Jako kierujący masz obowiązek powiadomić służby profesjonalne oraz zabezpieczyć miejsce wypadku. Stajesz się odpowiedzialny za przebieg działań ratowniczych oraz osoby będące na miejscu i w pobliżu zdarzenia. W przypadku przybycia jednostek OSP i PSP, obowiązany do przejęcia kierowania jest kierujący z jednostki zawodowej.
W przypadku przybycia na miejsce zdarzenia dowódców tej samej hierarchii, obowiązany do przejęcia kierowania jest dowódca z jednostki, dla której miejsce zdarzenia stanowi teren własnego działania. Kierowanie działaniem ratowniczym są obowiązani przejąć w kolejności:

 • dowódca zastępu,
 • dowódca sekcji,
 • dowódca plutonu,
 • strażak uprawniony przez komendanta, kierownika lub szefa jednostki,
 • strażak uprawniony do kierowania taktycznego.

Kierujący działaniem ratowniczym może:

 • zarządzić ewakuację ludzi i mienia,
 • wstrzymać ruch drogowy oraz wprowadzić zakaz przebywania osób trzecich w rejonie działania ratowniczego,
 • przejąć w użytkowanie na czas niezbędny dla działania ratowniczego nieruchomości i ruchomości, środki transportu, sprzęt, ujęcia wody, inne środki gaśnicze, a także przedmioty i urządzenia przydatne w działaniu ratowniczym.

Strażacy biorący udział w akcji ratowniczej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia akcji, mają prawo korzystania z: dróg, gruntów i zbiorników wodnych państwowych, komunalnych i prywatnych, a także komunalnych i prywatnych ujęć wodnych i środków gaśniczych.

 

STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI Art. 26. Kodeksu Karnego
§1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego.
§2. Nie popełnia przestępstwa także ten, kto, ratując dobro chronione prawem w warunkach określonych w § 1, poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego.
§3. W razie przekroczenia granic stanu wyższej konieczności, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§4. Przepisu § 2 nie stosuje się, jeżeli sprawca poświęca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste.
§5. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy z ciążących na sprawcy obowiązków tylko jeden może być spełniony.